Nieuws

Raad van State accepteert nieuwe evenementenregeling.

Op 19 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan "Hoge Woerd, 1e herziening". Castellum Hoge Woerd is een moderne versie van een Romeins fort dat is gebouwd in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. In het Castellum worden het hele jaar door evenementen georganiseerd. In verband met eventuele overlast voor direct omwonenden regelt het bestemmingsplan hoe vaak en onder welke voorwaarden evenementen zijn toegestaan.

Raad van State accepteert nieuwe evenementenregeling.

Volgens vaste jurisprudentie moet de planwetgever in een bestemmingsplan voorschriften stellen over onder meer het toegestane aantal evenementen per jaar, soort en duur van de evenementen en de maximale bezoekersaantallen. Het gaat hier om de beoordeling of een bestemming die evenementen toestaat vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is. Regeling in evenementenvergunningen vindt vooral plaats vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde.

Het bestemmingsplan “Hoge Woerd, 1e herziening” laat binnen de muren van het Castellum maximaal 77 evenementen per jaar toe, waarvan maximaal 37 met enige geluidbelasting in de directe omgeving. Gedurende maximaal 25 dagen per jaar is een geluidniveau van 45 dB(A) toegestaan op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen (in de avondperiode maximaal 15 keer per jaar), gedurende maximaal 10 dagen per jaar een geluidniveau van 57 dB(A) en gedurende maximaal 2 dagen per jaar een geluidniveau van 67 dB(A). Bij de beoordeling of de geluidniveaus aanvaardbaar zijn, heeft de gemeenteraad getoetst aan gemeentelijk beleid en aan de “Nota evenementen met een luidruchtig karakter”.

De Raad van State vindt een geluidnorm van 45 dB(A) redelijk, omdat deze aansluit bij het geluidniveau in de omgeving. Een afwijking van deze geluidnorm gedurende maximaal 12 dagen per jaar is verenigbaar met het gemeentelijke beleid voor evenementen bij horeca-inrichtingen, omdat het Castellum niet ligt binnen een horecaconcentratiegebied. 

Bij de inschatting van de behoefte aan 37 dagen grote en middelgrote evenementen per jaar heeft de gemeenteraad rekening gehouden met het gegeven dat Utrecht een van de belangrijkste Nederlandse evenementensteden is en dat een spreiding van het aantal evenementen over de stad noodzakelijk is. Gelet hierop en gezien het aantal reeds georganiseerde evenementen in 2018 sluiten de toegestane 37 dagen per jaar volgens de Raad van State aan bij de behoefte aan het aantal evenementendagen in het Castellum.

Ton Brouwer, Rechtsom Juristen B.V.
+31(0)6 435 538 75

Nieuws


Bekijk al het nieuws