Nieuws

Algemene regels in Activiteitenbesluit voor windturbines niet meer bruikbaar.

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan die directe consequenties heeft voor de ontwikkeling van windparken in Nederland.

Algemene regels in Activiteitenbesluit voor windturbines niet meer bruikbaar.

De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op de algemene regels die de rijksoverheid heeft opgesteld voor geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines. Volgens de Raad van State mogen overheden deze windturbinenormen niet meer gebruiken bij besluiten tot realisering van windparken, totdat de landelijke overheid een milieubeoordeling (MER) voor deze normen heeft gemaakt. Deze uitspraak is het rechtstreekse gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van juni 2020 (Nevele-arrest).

De Raad van State zegt met deze uitspraak niet dat realisering van windparken niet meer is toegestaan. Bij de beoordeling of de effecten van een windpark ruimtelijk aanvaardbaar zijn, kunnen gemeenteraden alleen niet meer verwijzen naar de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Gemeenteraden zullen “eigen normen” moeten hanteren die zijn voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de concrete situatie toegesneden motivering.

Nieuws


Bekijk al het nieuws