Nieuws

Omgevingswet: Kans of (verplichte) uitdaging?

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Iedereen is het erover eens dat de Omgevingswet de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroot. En ook dat de Omgevingswet een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving bewerkstelligt.

Omgevingswet: Kans of (verplichte) uitdaging?

De Omgevingswet biedt in theorie dan ook veel voordelen. Het is aan de overheden de taak om die voordelen door te vertalen naar de praktijk.

Om te kunnen werken met en te profiteren van de voordelen die de Omgevingswet biedt moeten overheden zich voorbereiden op de wet. Deze voorbereidingen zijn bij de meeste zo niet alle overheden in volle gang. Zo worden organisatorische veranderingen doorgevoerd en besluitvormingsprocessen aangepast. Medewerkers krijgen trainingen en cursussen over de nieuwe Omgevingswet. Dat is goed.

De ervaring met nieuwe wetgeving is echter dat deze vaak niet tijdig en/of onvolledig wordt geïmplementeerd! Dat kan vele oorzaken hebben: een gebrek aan inhoudelijke kennis, versnippering daarvan, onduidelijkheden wie waarvoor wanneer verantwoordelijk is etc. Hierdoor worden fouten gemaakt en lopen projecten vertragingen op. Overheden worden hierop aangesproken.

Het is naar onze mening dan ook van groot belang dat overheden niet alleen in zijn algemeenheid zijn voorbereid op de Omgevingswet maar juist ook voorbereid zijn op de concrete situaties die zich op 2 januari 2021 gaan voordoen en waar zij een antwoord op moeten hebben. Bijvoorbeeld: wat doe je als gemeente als je op 2 januari 2021 een aanvraag krijgt voor een activiteit die in strijd is met een omgevingsplan? Is op 2 januari 2021 duidelijk welke bestuurlijke handhavingstaken je als bestuursorgaan hebt als het gaat om vergunningen en algemene regels? En is duidelijk in die beginfase of en zo ja, welke overgangsrecht van toepassing is?

De Nstrada groep (www.nstradagroep.nl) heeft samen met Rechtsom Juristen (www.rechtsomjuristen.nl) een zogeheten Nalevingsmonitor ontwikkeld die helpt bij het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet. Deze nalevingsmonitor bevat de juridische content van de Omgevingswet vertaald naar de specifieke situaties. De juridische content wordt aangeleverd door medewerkers en experts. De voordelen hiervan zijn talrijk. Er vindt een daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet plaats, het is duidelijk welke medewerkers wanneer welke stappen moeten zetten om compliant te zijn aan de Omgevingswet, de inhoudelijke kennis wordt geborgd in de monitor en de monitor biedt inzicht in de actuele stand van zaken op basis waarvan gerapporteerd en gestuurd kan worden. Hierdoor is geborgd dat de Omgevingswet op een juiste wijze wordt toegepast.

Nieuws


Bekijk al het nieuws